Dự án: Phát triển bền vững trong cộng đồng

Tên dự án
Phát triển bền vững trong cộng đồng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phát triển bền vững trong cộng đồng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đô thị và cộng đồng bền vững – Khung trưởng thành cho các cộng đồng bền vững và thông minh
  • Đô thị và cộng đồng bền vững – Các chỉ số về các dịch vụ đô thị và chất lượng cuộc sống
  • FB Chat.txt