Dự án: Internet kết nối vạn vật

Tên dự án
Internet kết nối vạn vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Internet kết nối vạn vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến và giao diện cho hệ thống lưới thông minh
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến – Giao diện ứng dụng mạng cảm biến chung
  • Internet kết nối vạn vận (IoT) – Kiến trúc tham chiếu