Dự án: Dữ liệu lớn (Dữ liệu lớn)

Tên dự án
Dữ liệu lớn (Dữ liệu lớn)
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Dữ liệu lớn (Dữ liệu lớn)
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin – Dữ liệu lớn – Tổng quan và từ vựng
  • Công nghệ thông tin – Dữ liệu lớn – Phần 2: Các trường hợp sử dụng và các yêu cầu dẫn xuất
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn – Phần 5: Lộ trình chuẩn