Dự án: Sản phẩm da

Tên dự án
Sản phẩm da
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm da
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Da – Phép đo màu và sự khác biệt màu của da hoàn thiện )
  • Da – Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu tồn dư
  • Da – Hàm lượng crom trong da mũi giầy – Yêu cầu và phương pháp thử
  • Da - Xác định hóa học hàm lượng crom (VI) trong da - Quá trình lão hóa nhiệt của da và xác định crom hóa trị sáu
  • Da – Phân loại da da dê và da cừu thuộc crom dựa vào các khuyết tật
  • Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nhiệt của da láng
  • Da – Phép thử hóa – Xác định pH và sự chênh lệch giá trị
  • Da - Phép thử hóa học - Xác định chất hòa tan trong điclometan và hàm lượng axit béo tự do