Dự án: Truy xuất nguồn gốc

Tên dự án
Truy xuất nguồn gốc
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Truy xuất nguồn gốc
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt – Phần 1: Yêu cầu đối với hệ thống
  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt – Phần 2: Chuỗi cung ứng thịt bò
  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt – Phần 3: Chuỗi cung ứng thịt cừu
  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt – Phần 4: Chuỗi cung ứng thịt lợn
  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt – Phần 5: Chuỗi cung ứng thịt gia cầm
  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm – Các tiêu chí đánh giá
  • Truy xuất nguồn gốc – Vật mang dữ liệu truy xuất nguồn gốc
  • Truy xuất nguồn gốc – Mã truy xuất nguồn gốc
  • Truy xuất nguồn gốc – truy xuát nguồn gốc dược phẩm