Dự án: Cacao và sản phẩm cacao

Tên dự án
Cacao và sản phẩm cacao
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Cacao và sản phẩm cacao
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hạt cacao – Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng
  • Hạt cacao – Lấy mẫu
  • Ca cao canh tác bền vững và truy xuất nguồn gốc – Phần 1: Yêu cầu đối với các hệ thống quản lý bền vững
  • Ca cao canh tác bền vững và truy xuất nguồn gốc – Phần 2: Yêu cầu thực hiện (liên quan đến các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường)
  • Ca cao canh tác bền vững và truy xuất nguồn gốc – Phần 3: Yêu cầu truy xuất nguồn gốc
  • Ca cao canh tác bền vững và truy xuất nguồn gốc – Phần 4: Yêu cầu đối với chương trình chứng nhận
  • FB Chat.txt