Dự án: Sản phẩm khí

Tên dự án
Sản phẩm khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Lấy mẫu bằng chai chứa piston nổi
  • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 1: Giới thiệu và hướng dẫn
  • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 2: Tính toán sử dụng phân tích thành phần phân tử
  • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 3: Tính toán sử dụng các tính chất lý học
  • Khí thiên nhiên – Phép đo các tính chất – Các tính chất thể tích:
  • Sản phẩm dầu mỏ - Khí dầu mỏ hóa lỏng - Phương pháp xác định nước tự do trong khí dầu mỏ hóa lỏng bằng cách kiểm tra bằng mắt thường