Dự án: Sản phẩm dầu mỏ

Tên dự án
Sản phẩm dầu mỏ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm dầu mỏ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ – Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tử ngoại.
  • Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – Phương pháp sắc ký khí.
  • Xăng – Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng phổ tia X.
  • Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X.
  • Nhiên liệu hàng hải -  Yêu cầu kỹ thuật
  • Xăng – Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.
  • Nhiên liệu lỏng – Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi.
  • Xăng không chì- Xăng nền sử dụng để pha chế xăng sinh học – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
  • Dầu thô và nhiên liệu cặn – Xác định Niken, vanadi, sắt và natri bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
  • Xăng hàng không và xăng động cơ thành phẩm – Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí.