Dự án: Tính năng của hệ thống quang điện

Tên dự án
Tính năng của hệ thống quang điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tính năng của hệ thống quang điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tính năng của hệ thống quang điện – Phần 1: Theo dõi
  • Thiết bị quang điện – Phần 2: Phương pháp đánh giá công suất
  • Phương pháp đo kính quang điện – Phần 1: Đo tổng độ đục và phân bố phổ của độ đục
  • Phương pháp đo kính quang điện – Phần 2: Đo độ truyền qua và độ phản xạ
  • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-4: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền Cu(In,GA)(S,Se)2
  • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-3: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền amorphuos silic
  • Thiết bị quang điện – Phần 3: Phương pháp đánh giá năng lượng
  • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-2: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền Cadmium Telluride (CdTe)
  • FB Chat.txt