Dự án: Linh kiện điện tử

Tên dự án
Linh kiện điện tử
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Linh kiện điện tử
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung
  • Linh kiện điện tử – Bảo quản lâu dài các linh kiện điện tử bán dẫn - Phần 1: Yêu cầu chung
  • Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp tác động bằng vít dẫn và đặt trước kiểu quay
  • Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 5: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp kiểu quấn dây và không quấn dây công suất thấp kiểu xoay một vòng
  • Điện trở không đổi sử dụng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung
  • Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 6: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp lắp đặt bề mặt đặt trước