Dự án: Pin lithium cho xe điện, xe hybrid

Tên dự án
Pin lithium cho xe điện, xe hybrid
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Pin lithium cho xe điện, xe hybrid
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống sạc điện cho xe điện – Phần 1: Yêu cầu chung
  • Hệ thống sạc điện cho xe điện – Phần 21-1: Yêu cầu xe điện để nối với nguồn xoay chiều/một chiều – Yêu cầu EMC đối với hệ thống sạc nằm trên xe điện
  • Hệ thống sạc điện cho xe điện – Phần 21-2: Yêu cầu xe điện để nối với nguồn xoay chiều/một chiều – Yêu cầu EMC đối với hệ thống sạc không nằm trên xe điện
  • Hệ thống sạc điện cho xe điện – Phần 24: Trạm sạc điện một chiều
  • FB Chat.txt