Dự án: Thiết bị cơ khí

Tên dự án
Thiết bị cơ khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thiết bị cơ khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cửa cuốn - Yêu cầu chung và phân loại
  • Cửa cuốn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Cửa cuốn - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
  • FB Chat.txt