Dự án: Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp

Tên dự án
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy trong trong lâm nghiệp – Yêu cầu và thử nghiệm an toàn cho cưa xích cầm tay – Phần 1: Cưa xích dùng để làm rừng
  • Máy trong trong lâm nghiệp – Yêu cầu và thử nghiệm an toàn cho cưa xích cầm tay – Phần 2: Cưa xích dùng để chăm sóc cây
  • Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun – phần 1: Phương pháp thử vòi phun
  • Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun – phần 2: Phương pháp thử thiết bị phun kiểu thủy lực
  • Thiết bảo vệ cây trồng – Phần 3: Thiết bị phun - Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun
  • FB Chat.txt