Dự án: Hệ thống quản lý

Tên dự án
Hệ thống quản lý
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Hệ thống quản lý
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vật liệu làm bao bì trực tiếp cho sản phẩm y tế – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001:2015 và thực hành sản xuất tốt
  • Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
  • Hệ thống quản lý tính tuân thủ – Các hướng dẫn
  • Hướng dẫn về dịch vụ tư vấn quản lý
  • Tổ chức giáo dục – Hệ thống quản lý đối với các tổ chức giáo dục – Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng
  • FB Chat.txt