Dự án: Ứng dụng các phương pháp thống kê (Xây dựng 3 TCVN) 

Tên dự án
Ứng dụng các phương pháp thống kê (Xây dựng 3 TCVN) 
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Ứng dụng các phương pháp thống kê (Xây dựng 3 TCVN) 
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong ước lượng độ không đảm bảo đo
  • Ba cách tiếp cận thống kê để đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo
  • Xác định và sử dụng hàm hiệu chuẩn tuyến tính