Dự án: Phát triển bền vững trong cộng đồng

Tên dự án
Phát triển bền vững trong cộng đồng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phát triển bền vững trong cộng đồng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đô thị và cộng đồng bền vững – Từ vựng
  • Đô thị và cộng đồng bền vững – Hướng dẫn thực thi thực tế trong các đô thị
  • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Khung tổng quát mô tả cho các đô thị và cộng đồng
  • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Các chỉ số cho đô thị thông minh
  • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Các chỉ số về đô thị bền vững