Dự án: Điện toán đám mây

Tên dự án
Điện toán đám mây
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Điện toán đám mây
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây – Khung thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) – Phần 1: Tổng quan và khái niệm
  • Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây – Khung thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) – Phần 3: Yêu cầu phù hợp lõi
  • Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây – Khả năng liên thông, liên tác và khả năng di động
  • Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây – Thiết bị và dịch vụ đám mây: Luồng dữ liệu, danh mục phân loại dữ liệu và sử dụng dữ liệu
  • FB Chat.txt