Dự án: Internet kết nối vạn vật và các công nghệ liên quan

Tên dự án
Internet kết nối vạn vật và các công nghệ liên quan
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Internet kết nối vạn vật và các công nghệ liên quan
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 1: Yêu cầu và tổng quan chung
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 2: Từ vựng và thuật ngữ
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 3: Kiến trúc tham chiếu
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 4: Mô hình thực thể
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 5: Định nghĩa giao diện
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 6: Ứng dụng
  • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 7: Hướng dẫn liên thông, liên tác
  • FB Chat.txt