Dự án: Quan trắc tiếng ồn – Tiếng ồn phát ra từ máy móc, thiết bị

Tên dự án
Quan trắc tiếng ồn – Tiếng ồn phát ra từ máy móc, thiết bị
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quan trắc tiếng ồn – Tiếng ồn phát ra từ máy móc, thiết bị
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Hướng dẫn sử dụng các chuẩn cơ bản để xác định mức áp suất âm phát ra tại nơi làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác
  • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác trong trường tự do trên mặt phẳng phản chiếu với các điều chỉnh môi trường không đáng kể)
  • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và các vị trí đặc biệt khác áp dụng các điều chỉnh môi trường gần đúng
  • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác từ mức công suất âm
  • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác áp dụng các điều chỉnh môi trường chính xác)
  • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Phương pháp kỹ thuật để xác định mức áp suất âm phát ra tại hiện trường tại vị trí làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác sử dụng cường độ âm
  • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Quy tắc chọn và thể hiện một mã kiểm tra tiếng ồn