Dự án: Chất lượng đất

Tên dự án
Chất lượng đất
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Chất lượng đất
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chất lượng đất – Hướng dẫn bảo quản ngắn hạn và dài hạn mẫu đất
  • Chất lượng đất – Xác định tổng cyanua
  • Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ mẫu để xác định các chất ô nhiễm hữu cơ
  • Chất lượng đất – Xác định crom(VI) trong vật liệu đất bằng cách phá mẫu với alkan và sắc ký ion kết hợp khối phổ
  • Chất lượng đất – Chuẩn bị mẫu phòng thử nghiệm từ mẫu lớn
  • Chất lượng đất – Xác định thủy ngân – Phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh