Dự án: Chất lượng nước

Tên dự án
Chất lượng nước
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Chất lượng nước
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chất lượng nước – Xác định pHt trong nước biển – Phương pháp sử dụng chỉ thị thuốc nhuộm m-cresol tím
  • Chất lượng nước – Xác định các hơp chất hữu cơ bay hơi cao đã chọn lọc trong nước – P/pháp sử dụng sắc ký khí và phổ khổi lượng bằng kỹ thuật đầu tĩnh (HS-GC-MS)
  • Chất lượng nước – Xác định brom hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và phản ứng cột chính (PCR)
  • Chất lượng nước – Xác định thủy ngân – Phương pháp sử dụng phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) có và không làm giàu
  • Chất lượng nước – Xác định perclorat hòa tan – Phương sử dụng sắc ký ion (IC)