Dự án: Kỹ thuật xử lý chất thải

Tên dự án
Kỹ thuật xử lý chất thải
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Kỹ thuật xử lý chất thải
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hướng dẫn lập kế hoạch chung về lấy mẫu chất thải
  • Hướng dẫn lấy mẫu tổ hợp và lấy mẫu phụ hiện trường cho các hoạt động quản lý chất thải môi trường
  • Hướng dẫn chiến lược lấy mẫu chất thải không đồng nhất
  • Thực hành lấy mẫu với một mẫu chất thải hỗn hợp lỏng (COLIWASA)
  • Hướng dẫn lấy mẫu đại diện cho quản lý chất thải và môi trường bị ô nhiễm.
  • Thực hành lấy mẫu chất lỏng trong hoạt động quản lý chất thải bằng cách sử dụng bơm nhu động
  • Thực hành lấy mẫu chất thải từ đường ống và các điểm xả thải khác
  • Phương pháp thử để chiết lần lượt theo mẻ chất thải bằng nước
  • Thực hành chiết tách chất thải rắn bằng nước
  • Thực hành chiết tách xử lý chất thải trong khai khoáng và luyện kim bằng nước