Dự án: Quản lý môi trường

Tên dự án
Quản lý môi trường
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quản lý môi trường
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Ghi nhãn môi trường kiểu I – Nguyên tắc và thủ tục.
  • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn đối với trao đổi thông tin về dấu vết
  • Quản lý môi trường – Dấu vết nước – Các ví dụ minh họa về cách áp dụng ISO 14046.