Dự án: Giấy và sản phẩm giấy

Tên dự án
Giấy và sản phẩm giấy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Giấy và sản phẩm giấy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giấy và các tông để bao gói thực phẩm – Các yêu cầu về an toàn
  • Giấy – Xác định độ chịu bục
  • Cáctông – Xác định độ chịu bục
  • Giấy và cáctông – Xác định độ đày, khối lượng riêng và thể tích riêng