Dự án: CẦN TRỤC

Tên dự án
CẦN TRỤC
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
CẦN TRỤC
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp
  • Cần trục – Đào tạo người móc tải và đánh tín hiệu
  • Cần trục – Các tín hiệu bằng tay sử dụng với cần trục
  • Cần trục – Yêu cầu về năng lực đối với nhân viên kiểm tra cần trục
  • Cần trục – Đào tạo người lái – Phần 3: Cần trục tháp
  • Cần trục – Yêu cầu về năng lực đối với người lái/vận hành, móc tải, đánh tín hiệu và phụ trợ
  • Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp
  • Cần trục – Đào tạo người lái – Phần 1: Quy định chung