Dự án: Thiết bị, đồ chơi lắp đặt nơi công cộng

Tên dự án
Thiết bị, đồ chơi lắp đặt nơi công cộng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thiết bị, đồ chơi lắp đặt nơi công cộng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn và phương pháp thử
  • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 2: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho xích đu
  • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 3: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho cầu trượt
  • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 4: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho đường ray
  • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 5: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho ngựa gỗ
  • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 6: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho bập bênh
  • Thiết bị lắp đặt ở sân chơi – Phần 7: Hướng dẫn lắp đặt, kiểm định, bảo dưỡng và vận hành
  • Tác động làm suy giảm bề mặt thiết bị lắp đặt ở sân chơi - Phương pháp xác định tác động làm suy giảm