Dự án: Dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm

Tên dự án
Dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 6: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dầu oliu bằng sử dụng túi
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 7: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dung dích thức ăn mô phỏng bằng sử dụng túi
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 8: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dầu oliu bằng chất đệm
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 9 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dung dích thức ăn mô phỏng bằng chất đệm
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 10 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào dầu oliu (phương pháp thay thế trong trường hợp không chiết được hoàn toàn trong dầu oliu)
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 11 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm trong hỗn hợp triglyxerit tổng hợp nhãn C
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 12 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm tại nhiệt độ thấp
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm – Chất dẻo – Phần 13 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm tại nhiệt độ cao