Dự án: Sản phẩm da

Tên dự án
Sản phẩm da
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm da
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Da – Xác định N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) có trong da
  • Da – Phép thử độ bền bền màu – Độ bền màu với muối
  • Da – Phép thử hóa – Hướng dẫn thử mức giới hạn hóa chất trong da
  • Da – Xác định sự phân hủy bởi các vi sinh vật
  • Da – Da cừu ngâm – Hướng dẫn phân loại trên cơ sở khuyết tật và kích cỡ
  • Da – Phép thử hóa, cơ lý và độ bền màu – Vị trí lấy mẫu
  • Da – Phép thử cơ lý – Xác định khối lượng riêng biểu kiến và khối lượng trên đơn vị diện tích
  • Da – Phép thử hóa – Chuẩn bị mẫu thử hóa
  • FB Chat.txt