Dự án: Bao bì

Tên dự án
Bao bì
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Bao bì
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Thùng chứa hàng hóa
  • Chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Đơn nguyên vận chuyển có thể hoàn lại (RTIs) và các đơn nguyên bao bì có thể hoàn lại (RPIs)
  • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Đơn vị vận chuyển
  • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Bao bì sản phẩm
  • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Gắn mã sản phẩm
  • Kiện hàng vận chuyển đã điền đầy, hoàn tất – Thử nghiệm các tác động xuất hiện trong quá trình phân phối kiện hàng – Thông tin ghi lại