Dự án: Thức ăn chăn nuôi

Tên dự án
Thức ăn chăn nuôi
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thức ăn chăn nuôi
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Bacillus spp. giả định
  • Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Bifidobacterium spp.
  • Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Pediococcus spp.
  • Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Lactobacillus spp.
  • Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho lợn
  • Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho gà
  • Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho vịt