Dự án: Dầu mỡ động vật và thực vật

Tên dự án
Dầu mỡ động vật và thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Dầu mỡ động vật và thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Dầu ôliu và dầu bã ôliu
  • Dầu cá
  • Chất béo có chứa butterfat – Xác định axit butyric – Phương pháp sắc kí khí
  • Dầu, mỡ – Xác định triglyceride – Phương pháp sắc kí khí
  • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng tạp chất không tan
  • Dầu mỡ động thực vật – Xác định chỉ số khúc xạ
  • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng sterol tổng số bằng phương pháp enzym