Dự án: Đường và sản phẩm đường

Tên dự án
Đường và sản phẩm đường
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Đường và sản phẩm đường
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định cảm quan đối với đường trắng bằng mắt thường sử dụng thang màu Braunschweig
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định tỷ lệ hạt mịn trong đường thô bằng phương pháp BSES
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định các loại đường khử trong đường mía bằng quy trình Luff-Schoorl
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định sacarose trong nước mía, mật mía và sản phẩm đường bằng sắc kí khí
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng tro trong đường thô bằng quy trình sulfat hóa
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định chất không tan trong đường trắng bằng phương pháp lọc màng
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng asen trong các sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp so màu
  • FB Chat.txt