Dự án: Sữa và sản phẩm sữa

Tên dự án
Sữa và sản phẩm sữa
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sữa và sản phẩm sữa
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Sữa tươi thanh trùng
  • Sữa và các sản phẩm sữa – Hướng dẫn mô tả chuẩn đối với các phép thử miễn dịch hoặc phép thử thụ quan để phát hiện dư lượng kháng sinh
  • Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích sữa thay thế – Phần 1: Các thuộc tính phân tích của các phương pháp thay thế
  • Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích sữa thay thế – Phần 2: Hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm sữa
  • Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích sữa thay thế – Phần 3: Quy tắc đánh giá và xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp phân tích định lượng sữa thay thế
  • Kem thực phẩm