Dự án: Nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm

Tên dự án
Nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hướng dẫn xác nhận giá trị của các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm
  • Hướng dẫn trao đổi thông tin về kiểm soát thực phẩm trong các tình huống khẩn cấp
  • Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thức ăn đường phố
  • Thực phẩm Halal – Yêu cầu chung
  • Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật đối với các thành phần thực phẩm được coi là tự nhiên
  • FB Chat.txt