Dự án: Kết cấu gỗ

Tên dự án
Kết cấu gỗ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Kết cấu gỗ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Kết cấu gỗ – Xác định giá trị đặc trưng – Phần 3: Gỗ ghép thanh bằng keo
  • Kết cấu gỗ – Xác định giá trị đặc trưng – Phần 4: Sản phẩm gỗ kỹ thuật
  • Kết cấu gỗ – Xác định giá trị đặc trưng – Phần 6: Các bộ phận và tổ hợp lớn
  • Kết cấu gỗ – Gỗ ghép ngón – Sản xuất và các yêu cầu sản xuất
  • Kết cấu gỗ – Tính năng dán dính của chất kết dính – Phần 2: Các yêu cầu bổ sung
  • Kết cấu gỗ – Tính năng dán dính của chất kết dính – Phần 3: Sử dụng các loài thay thế đối với thử nghiệm dán dính