Dự án: Sơn và vecni

Tên dự án
Sơn và vecni
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sơn và vecni
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Sơn và vecni – Tấm chuẩn để thử
  • Sơn và vecni – Xác định ảnh hưởng của nhiệt
  • Sơn và vecni – Xác định màu sắc theo phương pháp so sánh trực quan
  • Sơn và vecni – Phép thử uốn (trục hình côn)
  • Sơn và vecni – Xác định độ bền mài mòn – Phần 1: Phương pháp bánh xe phủ giấy mài mòn và mẫu thử xoay
  • Sơn và vecni – Xác định độ bền mài mòn – Phần 2: Phương pháp bánh xe cao su mài mòn và mẫu thử xoay
  • Sơn và vecni – Xác định độ bền mài mòn – Phần 3: Phương pháp bánh xe phủ giấy mài mòn và mẫu thử xoay chiều tuyến tính