Dự án: Khí thiên nhiên

Tên dự án
Khí thiên nhiên
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Khí thiên nhiên
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Khí thiên nhiên – Phân tích mở rộng – Phương pháp sắc ký khí
  • Khí thiên nhiên – Xác định nhiệt trị, khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối và chỉ số Wobbe từ thành phần
  • Chất lỏng hydrocacbon nhẹ làm lạnh – Lấy mẫu khí thiên nhiên hóa lỏng – Phương pháp liên tục và gián đoạn
  • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại
  • Nhiên liệu dạng khí – Xác định hàm lượng hơi nước bằng phép đo nhiệt độ điểm sương
  • Khí thiên nhiên – Tính trị số metan