Dự án: Lưới điện thông minh

Tên dự án
Lưới điện thông minh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Lưới điện thông minh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực – Phần 7-1: Cấu trúc truyền thông cơ bản – Nguyên tắc và mô hình
  • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực – Phần 7-2: Cấu trúc thông tin và truyền thông cơ bản – Giao tiếp dịch vụ truyền thông trừu tượng
  • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực – Phần 7-3: Cấu trúc truyền thông cơ bản – Lớp dữ liệu chung