Dự án: Tụ điện sử dụng trong thiết bị điện tử

Tên dự án
Tụ điện sử dụng trong thiết bị điện tử
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tụ điện sử dụng trong thiết bị điện tử
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Quy định kỹ thuật chung
  • Tụ điện không đổi để sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 9: Quy định kỹ thuật từng phần: Tụ điện không đổi bằng điện môi gốm, Cấp 2
  • Tụ điện không đổi để sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 11: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lá kim loại mỏng điện môi màng mỏng polyethylene-terephalate
  • Tụ điện không đổi để sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 13: Quy định kỹ thuật từng phần: Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lá kim loại mỏng điện môi màng mỏng polypropylene
  • Tụ điện cố định để sử dụng trong thiết bị điện tử – Phần 14: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện cố định cho việc ngăn chặn nhiễu điện từ và kết nối với nguồn cung cấp
  • Tụ điện cố định sử dụng trong thiết bị điện tử – Phần 15: Quy định kỹ thuật từng phần: Các tụ điện tantali tụ cố định với chất điện phân không rắn hoặc rắn
  • Tụ điện cố định để sử dụng trong thiết bị điện tử – Phần 18: Quy định kỹ thuật từng phần – Các tụ nhôm gắn cố định bằng nhôm điện phân với chất rắn (MnO2) và chất rắn không rắn
  • Tụ điện cố định để sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 19: Quy định kỹ thuật từng phần: Tụ điện cố định dòng điện một chiều điện môi màng kim loại terephthalate