Dự án: Phương pháp đo các đại lượng của thiết bị năng lượng mặt trời

Tên dự án
Phương pháp đo các đại lượng của thiết bị năng lượng mặt trời
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phương pháp đo các đại lượng của thiết bị năng lượng mặt trời
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thiết bị quang điện – Phần 1: Đo đặc tính dòng điện-điện áp của thiết bị quang điện
 • Thiết bị quang điện – Phần 1-1: Đo đặc tính dòng điện-điện áp của các thiết bị quang điện có cấu trúc chuyển tiếp đa tầng
 • Thiết bị quang điện – Phần 2: Yêu cầu đối với thiết bị quang điện chuẩn
 • Thiết bị quang điện – Phần 3: Nguyên lý đo dùng cho thiết bị quang điện mặt đất có dữ liệu bức xạ phổ chuẩn
 • Thiết bị quang điện – Phần 4: Thiết bị mặt trời chuẩn – Quy trình thiết lập truy nguyên hiệu chuẩn
 • Thiết bị quang điện – Phần 5: Xác định nhiệt độ tế bào tương đương (ECT) của thiết bị quang điện bằng phương pháp điện áp mạch hở
 • Thiết bị quang điện – Phần 7: Tính toán hệ số hiệu chỉnh sự không phù hợp phổ dùng cho các phép đo thiết bị quang điện
 • Thiết bị quang điện – Phần 8: Đo đáp tuyến phổ của thiết bị quang điện (PV)
 • Thiết bị quang điện – Phần 8-1: Đo đáp tuyến phổ của thiết bị quang điện có cấu trúc chuyển tiếp đa tầng
 • Thiết bị quang điện – Phần 9: Yêu cầu tính năng của bộ mô phỏng mặt trời
 • Thiết bị quang điện – Phần 10: Phương pháp đo độ tuyến tính