Dự án: Pin/acquy sơ cấp

Tên dự án
Pin/acquy sơ cấp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Pin/acquy sơ cấp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Pin/acquy sơ cấp – Phần 1: Yêu cầu chung
  • Pin/acquy sơ cấp – Phần 2: Quy định kỹ thuật về điện và vật lý
  • Pin/acquy sơ cấp – Phần 3: Pin dùng cho đồng hồ
  • Pin/acquy sơ cấp – Phần 4: An toàn của pin lithium
  • Pin/acquy sơ cấp – Phần 5: An toàn của pin lithium có chứa chất điện phân lỏng