Dự án: Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện

Tên dự án
Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 1: Giới thiệu và tổng quan
  • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 2: Tháo dỡ, ngắt liên kết và chuẩn bị mẫu
  • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 3-1: Kiểm tra nhanh – Chì, thủy ngân, cadmi, crom tổng và brom tổng sử dụng phổ kế X quang
  • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 3-2: Kiểm tra nhanh – Brom tổng trong polyme và thiết bị điện tử bằng cách đốt – Sắc ký ion
  • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 4: Thủy ngân trong polyme, kim loại và thiết bị điện tử bằng CV-AAS, CV-AFS, ICO-OES và ICP-MS