Dự án: THỬ KHÔNG PHÁ HỦY

Tên dự án
THỬ KHÔNG PHÁ HỦY
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THỬ KHÔNG PHÁ HỦY
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 2: Thử nghiệm các vật liệu thẩm thấu
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 3: Các khối thử nghiệm chuẩn
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 4: Thiết bị
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 5: Thử thẩm thấu tại nhiệt độ cao hơn 50 oC
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 6: Thử thẩm thấu tại nhiệt độ thấp hơn 10 oC
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 1: Nguyên lý chung
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 2: Môi trường phát hiện
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 3: Thiết bị
 • Thử không phá hủy - Trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân NDT
 • Thử không phá hủy mối hàn - Thử siêu âm - Kỹ thuật, mức thử nghiệm và đánh giá
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 1: Nguyên lý chung