TCVN/TC 135 - Thử không phá hủy

Số hiệu
TCVN/TC 135
Tên Ban kỹ thuật
Thử không phá hủy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 135 - Non-destructive testing

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thử không phá hủy
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Viết Kính (Trưởng ban)
 • Nguyễn Ngọc Hưởng (Thư ký)
 • Hoàng Văn Châu
 • Đỗ Hải Tĩnh
 • Nguyễn Hữu Trường
 • Nguyễn Minh Thư
 • Phạm Văn Thành
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Vũ Tiến Hà
 • Nguyễn Đăng Doanh
 • Đào Duy Dũng
 • Hà Trọng Cường
 • Lê Anh Tâm
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 2: Thử nghiệm các vật liệu thẩm thấu
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 3: Các khối thử nghiệm chuẩn
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 4: Thiết bị
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 5: Thử thẩm thấu tại nhiệt độ cao hơn 50 oC
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 6: Thử thẩm thấu tại nhiệt độ thấp hơn 10 oC
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 1: Nguyên lý chung
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 2: Môi trường phát hiện
 • Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 3: Thiết bị
 • Thử không phá hủy - Trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân NDT
 • Thử không phá hủy mối hàn - Thử siêu âm - Kỹ thuật, mức thử nghiệm và đánh giá
 • Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 1: Nguyên lý chung