Dự án: XĂNG VÀ NHIÊN LIỆU DIEZEN

Tên dự án
XĂNG VÀ NHIÊN LIỆU DIEZEN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
XĂNG VÀ NHIÊN LIỆU DIEZEN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhiên liệu điezen pha 5 % este metyl axit béo – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Xăng không chì pha 10 % etanol – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Nhiên liệu điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật
  • Xăng không chì pha 5 % etanol – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Xăng không chì – Yêu cầu kỹ thuật