Dự án: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tên dự án
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống quản lý chống hối lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
  • Quản lý rủi ro- Nguyên tắc và hướng dẫn
  • An ninh xã hội- Từ vựng
  • An ninh xã hội- Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh – Các yêu cầu
  • Chất lượng trong tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững
  • Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý
  • FB Chat.txt