Dự án: MÃ SỐ MÃ VẠCH

Tên dự án
MÃ SỐ MÃ VẠCH
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
MÃ SỐ MÃ VẠCH
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Dịch vụ tài chính – Nhận dạng pháp nhân (LEI)
  • Công nghệ thông tin – Dịch vụ thông tin về EPC – Quy định kĩ thuật
  • Bao bì - Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi , vận chuyển và nhận hàng
  • Tin học Y tế - Gán mã và ghi nhãn dữ liệu trong phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Chủ đề về chăm sóc sức khỏe và phân định từng nhà cung cấp cá nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Công nghệ thông tin – Cấu trúc mã phân định tổ chức và các bộ phận của tổ chức – Phần 1: Phân định giản đồ phân định tổ chức
  • Công nghệ thông tin – Cấu trúc mã phân định tổ chức và các bộ phận của tổ chức – Phần 2: Đăng kí giản đồ phân định tổ chức
  • Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch – Mã vạch một chiều
  • Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Quy định kĩ thuật mã vạch – EAN/UPC
  • Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1