Dự án: QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA

Tên dự án
QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính
  • Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 10: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn TCVN 7790 ISO 2859 về lấy mẫu để kiểm tra định tính
  • Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 1: Qui định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng Chấp nhận AQL để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL
  • Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 2: Qui định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng Chấp nhận AQL để kiểm tra từng lô có đặc trưng chất lượng độc lập
  • FB Chat.txt