Dự án: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Tên dự án
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quản trị nguồn nhân lực – Hoạch định nguồn nhân lực (Human resource management - Workforce planning)
  • Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong việc thiết lập công việc và tổ chức – Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng
  • Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong việc thiết lập công việc và tổ chức – Phần 2: Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ
  • Quản trị nguồn nhân lực – Hướng dẫn về quản lý nhân lực
  • Quản trị nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng
  • Quản trị nguồn nhân lực – Từ vựng
  • FB Chat.txt