Dự án: THẺ ĐỊNH DANH

Tên dự án
THẺ ĐỊNH DANH
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THẺ ĐỊNH DANH
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thẻ định danh - Thiết bị quản lý thẻ mạch tích hợp - Phần 3: Tổ chức, an toàn và lệnh trao đổi
  • Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc - Thẻ phụ cận - Phần 1: Đặc tính vật lý
  • Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc - Thẻ phụ cận - Phần 2: Giao diện không khí và khởi chạy
  • Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc - Thẻ phụ cận - Phần 3: Chống va chạm và giao thức truyền
  • Thẻ định danh - Thiết bị quản lý thẻ mạch tích hợp - Phần 1: Khung khái quát
  • Identification cards - ICC-managed devices - Part 2: Thẻ định danh - Thiết bị quản lý thẻ mạch tích hợp - Phần 2: Đặc tính vật lý và phương pháp thử cho thẻ và thiết bị
  • FB Chat.txt